Đầu Tư vào Giới Trẻ

The Investing in Youth Today for a Better Community Tomorrow project is accepting registrations for Pass it On! Cultivating Youth Leaders for our Community its 2012 National Youth Conference. For more information including how to register please visit http://www.cvya.ca/

Hội thảo Tre già măng mọc. Các chi tiết về cuộc hội thảo và về cách ghi danh có tại địa điểm liên mạng (website) chính thức của Hội Thanh Niên Việt Calgary (CVYA) www.cvya.ca. Thư ngỏ gửi các bạn trẻ, vào trang mạng này.

yvacaug

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!