Thông Điệp của Liên Hội Người Việt Canada về Đại Dịch COVID-19