Tập San National Geographic đã sửa lại tên gọi quần đảo Paracel Islands (Hoàng Sa)

Ngày 22 tháng 3, 2010, Ông Ngô Văn Út, Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việtt Canada, đã gởi một điện thư cho Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ để bày tỏ mối quan tâm củ a Liên Hội về tấm bản đồ Biển Đông do tổ chức này phổ biến, trong đó họ ghi Paracel Islands tức quần đảo Hoàng Sa củ a Việt Nam, bằng tên Trung Hoa.

Lá thư củ a Liên Hội đã góp thêm tiếng nói vào lời kêu gọi của Quỹ Nguyễn Thái Học ở Hoa Kỳ, kêu gọi hỗ trợ thỉnh nguyện thư gửi cho Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ để yêu cầu họ đính chính sai lầm nghiêm trọng này. Có hơn 10 000 người ký tên vào bản thỉnh nguyện thư.

Liên Hội rất vui mừng khi nhận được đáp ứng dưới đây của Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ với một bản cập nhật về thông cáo báo chí của Hội trước đây. Bản cập nhật này phản ánh trung thực tình trạng quốc tế của quần đảo Hoàng Sa.

Liên hội tán dương Quỹ Nguyễn Thái Học và các hội đoàn người Việt khác đã đưa vấn đề này ra trước dư luận quốc tế. Liên Hội cũng hoan nghênh Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ đã có biện pháp thích hợp, đáp ứng được mối quan tâm của người Việt trên toàn thế giới.

Lược dịch bản tin cập nhật của Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ, 25-03-2010

Ủy Ban Chính Sách của Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ vừa họp để thảo luận về chi tiết của vấn đề này. Dựa trên những tin tức và khảo cứu đáng tin cậy nhất, Ủy Ban tìm cách giải quyết một cách độc lập những thay đổi trong tương lai hoặc những điều cần làm sáng tỏ về những bản đồ do Hội phổ biến, cũng như để chỉnh đốn những sai sót nếu có.

Nguyên tắc về cách để tên các hòn đảo Paracel trên các bản đồ của chúng tôi sẽ được thay đổi như sau:

  • Các bản đồ thế giới khổ nhỏ: Sử dụng tên thông thường – Paracel Islands, bỏ qua chi tiết về sở hữu chủ;
  • Các bản đồ vùng, lục địa, và khu vực khổ lớn: Sử dụng tên thông thường – Paracel Islands. Thêm chú thích về chủ quyền: do Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974 và gọi là Xisha Qundao; Việt Nam giữ chủ quyền, gọi là Hoàng Sa.

Các nguyên tắc này sẽ được áp dụng trong việc ấn loát các bản đồ của chúng tôi trong tương lai, và sẽ được phản ảnh trên hệ thống liên mạng trong một ngày gần đây.

Ngày phổ biến: 28-3-2010

Ngô Văn Út
Tổng Thư Ký
Liên Hội Người Việt Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *