Menu

Liên Lạc

Liên Hội Người Việt Canada
2476 Regatta Ave.
Ottawa, ON K2J 5V6
Canada

Tel. | Tél.: 780.988.6796 • Fax | Télécopieur: 780.425-0799
Trang mạng: www.vietfederation.cawww.vietboatpeoplemuseum.ca
Điện thư: lhnvc1980vcf@gmail.com