Menu

Lễ Thượng Kỳ VNCH Trước Tiền Đình Quốc Hội Tỉnh Bang Ontario, Ngày 29-04-2017

Chào Cờ – Mặc Niệm

Giới thiệu quan khách tham dự

Duyệt Hàng Quân Danh Dự

TNS Ngô Thanh Hải phát biểu

Văn Khang – Tự Do Sẽ Về – sáng tác Nguyễn Sỹ Thùy Ngân


Ảnh: N. Do