Menu

Kiêu gọi ký tên phản đối Thành phố Ottawa sẽ treo cờ Đỏ vào ngày 02-09-2014

Liên Hội Người Việt Canada kiêu gọi quý vị ký tên vào Thỉnh nguyện thư phản đối Thành phố Ottawa sẽ treo cờ Đỏ vào ngày 02-09-2014.