KHUYẾN NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức về DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN ngày 16 tháng 09 năm 2018 tại Ottawa

XÉT RẰNG

  • Việc xây cất một viện bảo tàng thuyền nhân là ước vọng của mọi người tỵ nan cộng sản Việt Nam nhằm lưu lại những chứng tích của một giai đoạn đau thương của lịch sử dân tộc, giúp các thế hệ sau hiểu được những hy sinh và đau khổ của cha ông trên đường đưa họ đến bến bờ tự do, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những người ngoại quốc hiểu lý do tại sao người tỵ nạn Việt Nam có mặt trên khắp thế giới.
  • Việc thực hiện Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở Canada đã được khởi động nhưng gặp nhiều trở ngại vì lý do nhân sự và tài chánh, vì vậy có sự trì trệ.
  • Sự đóng góp nhân lực và tài lực của những người hảo tâm ở Canada và các nước khác phải được tôn trọng và bảo vệ.
  • Liên Hội Người Việt Canada có trách nhiệm thi hành những ước vọng của cộng đồng Việt Nam tại Canada và những người ở các nước khác đã đóng góp cho công cuộc này.

ĐẠI HỘI KHUYẾN NGHỊ

  1. Liên Hội Người Việt Canada, do Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành Liên Hội đại diện, cần lấy lại quyền hạn liên quan đến dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và thực hiện những ước vọng của đồng bào. Việc đầu tiên là thu hồi tài sản gồm đất đai và ngân khoản đã được đóng góp cho dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân.
  2. Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân được quan niệm lúc đầu nên được thay đổi hình thức cho thích hợp với phương tiện tài chánh và nhân sự, cũng như việc bảo trì sau này, thí dụ đổi thành viện bảo tàng trên mạng (on line) hay trung tâm văn hóa.
  3. Liên Hội Người Việt Canada cần thành lập một qũy pháp lý để trợ giúp Liên Hội theo đuổi những hành động pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi và uy tín của Cộng Đồng Người Việt tại Canada.

Làm tại thủ đô Ottawa, Canada
Ngày 16 tháng 9 năm 2018

Chứng thực
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Người Việt Canada

Bác Sĩ Đào Bá Ngọc