Hình ảnh Đêm Gây Quỹ đợt hai xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở Edmonton ngày 15 tháng 6 năm 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *