Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân

Để biết thêm chi tiết về dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt Nam, xin vui lòng thăm trang mạng:  www.vietboatpeoplemuseum.ca