Menu

Đại Hội Đồng Montreal Sept 10-11, 2016

Hội Đồng Quản Trị ( Chủ Tịch Đoàn ): Nhiệm kỳ 1 năm

– Chủ tịch: Bs. Đào Bá Ngọc – Chủ tịch CĐ Người Việt Quốc Gia vùng Montréal
– Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Thái Trung – Chủ tịch Hội Nguời Việt Saskatoon

Ban Chấp Hành: Nhiệm Kỳ 2 năm

– Chủ tịch: Bs. Lê Thuần Kiên – Chủ tịch Hội Người Việt Toronto
– Phó chủ tịch ngoại vu: Nguyễn Hữu Kỳ – Toronto
– Phó chủ tịch nội vụ: Ts. Trương Minh Trí – Ottawa
– Thư ký: Trần Văn Nhã – Chủ tịch Hội Người Việt Sherbrooke
– Thủ quỹ: Trần Trân – Edmonton

Ban Kiểm Soát: Nhiệm Kỳ 2 năm

– Bà Đặng Thị Danh – Montreal
– Bà Huỳnh Dậu Thỉ – Ottawa
– Ông Trần Văn Đông – Saskatoon