Menu

Cơ Cấu Tổ Chức

Ban Chấp Hành Liên Hội

Chủ Tịch

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Thư Ký

Thủ Quỹ

Nha sĩ Hoàng Đình Trí

Ông Nguyễn Thế Sơn

Lâm Tuyết

Trần Thị Ngọc Hiến

Huỳnh Dậu Thi, CPA, CMA

Ban Thanh Kiểm (2014-2015)

Bác sĩ Trương Hữu Độ (Calgary)

Ông Linh Quý, BA, LLB (Nova Scotia)

Ông Lê Phan Lương (Ottawa)

Hội Đồng Quản Trị

(Board of Directors gồm chủ tịch các hội thành viên) LHNVC đã bầu

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Văn Nhã (Sherbrooke)

Ông Trần Chí Hiếu (Calgary)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *