Menu

Admin

Thông Báo của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) và Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC)

Ngày 27 tháng 7 năm 2016, đa số tuyệt đối các hội thành viên Liên Hội Người Việt Canada đã quyết định tổ chức Đại Hội Đồng thống nhất Liên Hội Người Việt Canada vào ngày 10 đến 11 tháng 9 năm 2016 tại Montreal để bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2016-2018. Tham dự viên của Đại Hội Đồng gồm có đại biểu của 8 hội thành viên: Calgary, Edmonton, Saskatoon, Windsor, Ottawa, Toronto, Montreal và Sherbrooke.

Read More »

Đại Hội Đồng Montreal Sept 10-11, 2016

Hội Đồng Quản Trị ( Chủ Tịch Đoàn ): Nhiệm kỳ 1 năm – Chủ tịch: Bs. Đào Bá Ngọc – Chủ tịch CĐ Người Việt Quốc Gia vùng Montréal – Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Thái Trung – Chủ tịch Hội Nguời Việt Saskatoon Ban Chấp Hành: Nhiệm Kỳ 2 năm – Chủ tịch: Bs. Lê Thuần Kiên – …

Read More »

ĐẠI HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT CỦA LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA

ĐẠI HỘI ĐỒNG MONTRÉAL ngày 10 và 11-09-2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT CỦA LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA   Từ cái đêm họp viễn liên ngày 27-07-2016 đáng nhớ ấy, với sự tham dự của 11 vị chủ tịch và đại diện chủ tịch của 11 Hội Thành viên Liên Hội (Nova Scotia, Ottawa, Montréal, Toronto, Sherbrooke, Windsor, Saskatoon, …

Read More »

Letter to Mayor of Surrey

Dear Madam Mayor and Surrey City Council members, In support of a plea for better representation of the Vietnamese Canadians at the Surrey Fusion Festival...

Read More »