Menu

Admin

Thông Báo của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) và Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC)

logo-lh-310x165

Ngày 27 tháng 7 năm 2016, đa số tuyệt đối các hội thành viên Liên Hội Người Việt Canada đã quyết định tổ chức Đại Hội Đồng thống nhất Liên Hội Người Việt Canada vào ngày 10 đến 11 tháng 9 năm 2016 tại Montreal để bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2016-2018. Tham dự viên của Đại Hội Đồng gồm có đại biểu của 8 hội thành viên: Calgary, Edmonton, Saskatoon, Windsor, Ottawa, Toronto, Montreal và Sherbrooke.

Xem thêm »

Letter to Mayor of Surrey

Letter to Mayor of Surrey 2-1

Dear Madam Mayor and Surrey City Council members, In support of a plea for better representation of the Vietnamese Canadians at the Surrey Fusion Festival...

Xem thêm »